ثریا/ 25مردادماه 1401

دسته بندی:

دانلود قسمت های ثریا

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
ثریا
سه شنبه 4 مهر 1402 - 15:18:2
69 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 3 مهر 1402 - 0:0:0
52 دقیقه
ثریا
یک شنبه 2 مهر 1402 - 23:16:0
43 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : مقصودی مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 0:0:0
59 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : مقصودی مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 23:17:34
42 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 16:16:30
50 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 0:0:0
65 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 23:21:38
38 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 0:0:0
48 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 23:16:25
43 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 0:0:0
56 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 23:20:21
39 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 0:0:0
75 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 23:31:16
28 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 16:30:36
69 دقیقه
ثریا
مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی تهیه کننده : مقصودی
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 0:0:0
66 دقیقه
ثریا
مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی تهیه کننده : مقصودی
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 23:17:19
42 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 0:0:0
72 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 23:39:20
20 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 16:1:55
69 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 0:0:0
50 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 23:12:14
47 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 0:0:0
61 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 23:23:20
36 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
دو شنبه 26 تیر 1402 - 0:0:0
61 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
یک شنبه 25 تیر 1402 - 23:20:43
39 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 16:26:22
48 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 0:8:20
60 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : مقصودی
سه شنبه 20 تیر 1402 - 16:18:32
53 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 19 تیر 1402 - 0:0:0
57 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 18 تیر 1402 - 23:18:20
41 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 12 تیر 1402 - 0:0:0
47 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 11 تیر 1402 - 23:13:2
46 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
سه شنبه 6 تیر 1402 - 16:10:9
64 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : مقصودی تهیه کننده : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
دو شنبه 5 تیر 1402 - 0:0:0
16 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
یک شنبه 4 تیر 1402 - 22:51:7
68 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 16:11:28
60 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 0:0:0
68 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 23:15:3
44 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 0:0:0
29 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 23:10:33
49 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 16:6:53
67 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و مجری : مقصودی
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 17:44:56
73 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریا ن : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 0:0:0
26 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 22:51:29
68 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 16:5:0
66 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 17:31:28
65 دقیقه
ثریا
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 0:0:0
40 دقیقه
ثریا
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 23:15:48
44 دقیقه
ثریا
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 22:50:10
69 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 18:1:29
61 دقیقه
ثریا
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 10:47:12
60 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و اجرا : مقصودی
شنبه 6 خرداد 1402 - 18:12:13
60 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 16:41:50
60 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 16:10:37
59 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 10:53:55
62 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 0:22:52
61 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 17:55:13
63 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 0:0:0
38 دقیقه
ثریا
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 23:9:45
50 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
39 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 23:39:26
20 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 18:24:37
58 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه و اجرا : مقصودی
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 18:7:9
64 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : محسن مقصودی - داریوش چیوایی - داود مبصری
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
41 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : محسن مقصودی - داریوش چیوایی - داود مبصری
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 23:20:2
39 دقیقه
ثریا - مستند لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده : محسن مقصودی
شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 18:17:40
60 دقیقه
ثریا - مستند لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 18:3:56
61 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
47 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : مقصودی
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 23:14:12
45 دقیقه
ثریا - مستند لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده : مقصودی
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 10:56:3
59 دقیقه
ثریا - مستند لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده : مقصودی
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
25 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
20 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 23:8:38
51 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 0:0:0
34 دقیقه
ثریا
تهیه کننده محسن مقصودی مجری محسن مقصودی داریوش چیوایی - داود مبصری
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 23:4:35
55 دقیقه
ثریا
تهیه کننده محسن مقصودی مجری محسن مقصودی- داریوش چیوایی
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 0:0:0
75 دقیقه
ثریا
تهیه کننده محسن مقصودی مجری محسن مقصودی- داریوش چیوایی
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 23:11:32
48 دقیقه
ثریا - مستند آمریکای لاتین
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 0:6:17
82 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 0:0:0
51 دقیقه
ثریا
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 23:6:40
53 دقیقه
ثریا
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 0:15:53
70 دقیقه
ثریا
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 0:4:18
70 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 16:20:10
78 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : مقصودی
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 0:0:0
77 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 23:12:12
47 دقیقه
ثریا - مستند آمریکای لاتین
تهیه کننده : محسن مقصودی
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 0:0:0
47 دقیقه
ثریا
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 0:44:43
58 دقیقه
ادامه ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 0:0:0
42 دقیقه
ثریا - مستند آمریکای لاتین
تهیه کننده : مقصودی
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 0:7:47
59 دقیقه
ثریا
تهیه کننده محسن مقصودی مجری محسن مقصودی- داریوش چیوایی - داود مبصری
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 0:0:0
60 دقیقه
ثریا
تهیه کننده محسن مقصودی مجری محسن مقصودی- داریوش چیوایی - داود مبصری
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 23:7:59
52 دقیقه
ثریا
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 0:4:51
59 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : مقصودی
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 16:14:38
81 دقیقه
ثریا
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 0:12:23
61 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 18:2:57
61 دقیقه
ادامه ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 0:0:0
49 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 23:14:8
45 دقیقه
ادامه ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 26 دی 1401 - 0:0:0
59 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 25 دی 1401 - 23:19:54
40 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 25 دی 1401 - 23:7:7
52 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 18 دی 1401 - 23:6:34
53 دقیقه
ثریا
تههی کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 12 دی 1401 - 0:0:0
67 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 11 دی 1401 - 23:15:14
44 دقیقه
ثریا - مستند آقای وزیر
تهیه کننده : محسن مقصودی
دو شنبه 5 دی 1401 - 0:0:0
22 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 4 دی 1401 - 23:19:3
40 دقیقه
ثریا
سه شنبه 22 آذر 1401 - 17:32:35
28 دقیقه
ثریا
سه شنبه 22 آذر 1401 - 16:0:17
55 دقیقه
ثریا - مستند آقای وزیر
یک شنبه 20 آذر 1401 - 23:16:22
43 دقیقه
ثریا - مستند خداحافظ رفیق
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 23:58:9
1 دقیقه
ثریا - مستند آقای وزیر
تهیه کننده : محسن مقصودی
سه شنبه 15 آذر 1401 - 16:2:40
59 دقیقه
ثریا - خداحافظ رفیق
یک شنبه 13 آذر 1401 - 18:53:18
28 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها