صبح بخیر ایران

تهیه‌کننده:

مهاجر

این برنامه با حضور چند مجری در بخش های متنوع صبح گاهی روی آنتن می رود.

معرفی برنامه

این برنامه با حضور چند مجری در بخش های متنوع صبح گاهی روی آنتن می رود. و دارای بخش های متفاوت و متنوعی است.

تهیه کننده: مهاجر

اجراها: آقای پژمان کریمی، ساجده سلیمان زاده

دانلود قسمت های صبح بخیر ایران

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
صبح بخیر ایران
مجریان : اﺣﻤﺪ ﻗﺪوﺳﯽ - ﺳﺎﺟﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ - ﺳﻌﯿﺪ ﺷﻬﺒﺎزی - ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ - ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻀﺮی - ﭘﮋﻣﺎن تهیه کننده : ﻣﺎزﯾﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ
دو شنبه 10 مهر 1402 - 8:29:30
30 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان : اﺣﻤﺪ ﻗﺪوﺳﯽ - ﺳﺎﺟﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ - ﺳﻌﯿﺪ ﺷﻬﺒﺎزی - ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ - ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻀﺮی - ﭘﮋﻣﺎن تهیه کننده : ﻣﺎزﯾﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ
دو شنبه 10 مهر 1402 - 6:14:33
103 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان :احمد قدوسی – ساجده سلیمانی – سعید شهبازی - محمد جلیلی -حسام الدین خضری - پژمان کریمی -سمیه عظیمی ستوده - تهیه کننده : مازیار مهاجر
یک شنبه 9 مهر 1402 - 8:27:50
32 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان :احمد قدوسی – ساجده سلیمانی – سعید شهبازی - محمد جلیلی -حسام الدین خضری - پژمان کریمی -سمیه عظیمی ستوده - تهیه کننده : مازیار مهاجر
یک شنبه 9 مهر 1402 - 6:13:13
104 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان :احمد قدوسی – ساجده سلیمانی – سعید شهبازی - محمد جلیلی -حسام الدین خضری - پژمان کریمی -سمیه عظیمی ستوده - تهیه کننده : مازیار مهاجر
شنبه 8 مهر 1402 - 8:29:52
29 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان :احمد قدوسی – ساجده سلیمانی – سعید شهبازی - محمد جلیلی -حسام الدین خضری - پژمان کریمی -سمیه عظیمی ستوده - تهیه کننده : مازیار مهاجر
شنبه 8 مهر 1402 - 6:11:47
106 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان :احمد قدوسی – ساجده سلیمانی – سعید شهبازی - محمد جلیلی -حسام الدین خضری - پژمان کریمی -سمیه عظیمی ستوده - تهیه کننده : مازیار مهاجر
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 8:30:10
29 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان :احمد قدوسی – ساجده سلیمانی – سعید شهبازی - محمد جلیلی -حسام الدین خضری - پژمان کریمی -سمیه عظیمی ستوده - تهیه کننده : مازیار مهاجر
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 6:11:44
106 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان : اﺣﻤﺪ ﻗﺪوﺳﯽ -ﺳﺎﺟﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ-ﺳﻌﯿﺪ ﺷﻬﺒﺎزی -ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ -ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻀﺮی-ﭘﮋﻣﺎن ﮐﺮﯾﻤﯽ-ﺳﻤﯿﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺳﺘﻮده تهیه کننده : مازیار مهاجر
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 6:10:53
107 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری : محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 6:5:59
112 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : داریوش دلیری مجریان : میلاد شیران - احمدی
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 6:16:41
101 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان : ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪی - ﻣﻬﺪی ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ - ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﮋاد - ﻣﯿﻼد ﺷﯿﺮان تهیه کننده : دارﯾﻮش دﻟﯿﺮی
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 6:15:57
102 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
یک شنبه 23 بهمن 1401 - 6:7:16
52 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
شنبه 22 بهمن 1401 - 6:13:19
169 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 6:8:44
109 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 6:9:8
45 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 7:9:34
48 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 6:7:42
48 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : داریوش دلیری مجریان : میلاد شیران - احمدی
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 6:5:40
112 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده مجری داریوش دلیری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 6:7:16
110 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده مجری داریوش دلیری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
شنبه 15 بهمن 1401 - 7:12:36
60 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده مجری داریوش دلیری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
شنبه 15 بهمن 1401 - 6:11:37
132 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری : محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 7:12:48
45 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 6:6:0
53 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : داریوش دلیری مجریان : میلاد شیران - احمدی
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 6:6:56
111 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 6:5:58
112 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 7:9:51
48 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 6:11:16
49 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 7:10:3
47 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 6:7:6
53 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان : ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪی - ﻣﻬﺪی ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ - ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﮋاد - ﻣﯿﻼد ﺷﯿﺮان تهیه کننده : دارﯾﻮش دﻟﯿﺮی
شنبه 8 بهمن 1401 - 6:6:51
53 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان : ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪی - ﻣﻬﺪی ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ - ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﮋاد - ﻣﯿﻼد ﺷﯿﺮان تهیه کننده : دارﯾﻮش دﻟﯿﺮی
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 6:10:23
107 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان : ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪی - ﻣﻬﺪی ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ - ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﮋاد - ﻣﯿﻼد ﺷﯿﺮان تهیه کننده : دارﯾﻮش دﻟﯿﺮی
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 6:10:6
50 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 7:8:44
49 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 6:7:52
48 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : داریوش دلیری مجریان : میلاد شیران - احمدی
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 6:6:29
111 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : داریوش دلیری مجریان : میلاد شیران - احمدی
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 6:11:28
106 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : داریوش دلیری مجریان : میلاد شیران - احمدی
شنبه 1 بهمن 1401 - 6:6:32
111 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان : ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪی - ﻣﻬﺪی ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ - ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﮋاد - ﻣﯿﻼد ﺷﯿﺮان تهیه کننده : دارﯾﻮش دﻟﯿﺮی
پنج شنبه 29 دی 1401 - 6:8:41
48 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : داریوش دلیری مجریان : میلاد شیران - محمد رضا احمدی
چهار شنبه 28 دی 1401 - 6:6:9
112 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : داریوش دلیری مجریان میلاد شیران- اکبری
سه شنبه 27 دی 1401 - 6:7:17
104 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : داریوش دلیری مجریان میلاد شیران- اکبری
دو شنبه 26 دی 1401 - 6:6:3
112 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری : محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
یک شنبه 25 دی 1401 - 7:9:34
48 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری : محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
یک شنبه 25 دی 1401 - 6:7:26
49 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : دارﯾﻮش دﻟﯿﺮی مجریان : ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪی - ﻣﻬﺪی ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ - ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﮋاد - ﻣﯿﻼد ﺷﯿﺮان
شنبه 24 دی 1401 - 6:8:37
109 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : دارﯾﻮش دﻟﯿﺮی مجریان : ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪی - ﻣﻬﺪی ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ - ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﮋاد - ﻣﯿﻼد ﺷﯿﺮان
پنج شنبه 22 دی 1401 - 6:9:42
108 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : دارﯾﻮش دﻟﯿﺮی مجریان : ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪی - ﻣﻬﺪی ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ - ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﮋاد - ﻣﯿﻼد ﺷﯿﺮان
چهار شنبه 21 دی 1401 - 6:8:26
47 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
سه شنبه 20 دی 1401 - 7:8:42
49 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری محمد رضا احمدی مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
سه شنبه 20 دی 1401 - 6:9:46
50 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده : داریوش دلیری مجریان : میلاد شیران - اکبری
دو شنبه 19 دی 1401 - 6:9:4
50 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری : محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
یک شنبه 18 دی 1401 - 6:7:4
71 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری : محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
شنبه 17 دی 1401 - 7:9:55
48 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری : محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
شنبه 17 دی 1401 - 6:11:1
50 دقیقه
صبح بخیر ایران
تهیه کننده داریوش دلیری مجری : محمد رضا احمدی - مهدی توتونچی - حمید خواجه نژاد - میلاد شیران
پنج شنبه 15 دی 1401 - 6:9:31
49 دقیقه
صبح بخیر ایران
مجریان : ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪی - ﻣﻬﺪی ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ - ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﮋاد - ﻣﯿﻼد ﺷﯿﺮان تهیه کننده : دارﯾﻮش دﻟﯿﺮی
چهار شنبه 14 دی 1401 - 6:6:24
50 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها