آفتاب شرقی/22مردادماه 1401

دانلود قسمت های آفتاب شرقی

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 11:28:34
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 11:28:24
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 11:31:40
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 11:24:46
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 11:25:52
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 11:27:59
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 11:18:29
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 11:26:0
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 11:22:58
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 11:30:39
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 11:27:37
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ندا ملکی
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 11:20:58
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 1 بهمن 1401 - 11:18:12
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 1 بهمن 1401 - 11:17:44
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
پنج شنبه 29 دی 1401 - 11:22:26
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تههی کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 28 دی 1401 - 11:28:40
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
سه شنبه 27 دی 1401 - 11:30:14
41 دقیقه
آفتاب شرقی
تههی کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
دو شنبه 26 دی 1401 - 11:20:22
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
یک شنبه 25 دی 1401 - 11:24:43
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
یک شنبه 25 دی 1401 - 11:23:5
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
شنبه 24 دی 1401 - 11:16:4
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
پنج شنبه 22 دی 1401 - 11:12:10
55 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
پنج شنبه 22 دی 1401 - 11:10:34
57 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 21 دی 1401 - 11:17:25
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 20 دی 1401 - 11:13:48
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 20 دی 1401 - 11:12:32
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی
دو شنبه 19 دی 1401 - 11:12:28
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی
دو شنبه 19 دی 1401 - 11:12:25
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان - ندا ملکی
یک شنبه 18 دی 1401 - 11:15:17
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان - ندا ملکی
یک شنبه 18 دی 1401 - 11:13:33
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
شنبه 17 دی 1401 - 11:15:58
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
شنبه 17 دی 1401 - 11:14:45
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جوادبیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 15 دی 1401 - 11:13:59
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جوادبیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 15 دی 1401 - 11:13:19
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جوادبیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 15 دی 1401 - 11:13:19
50 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 14 دی 1401 - 11:14:58
47 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 14 دی 1401 - 11:14:58
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
سه شنبه 13 دی 1401 - 11:12:7
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
دو شنبه 12 دی 1401 - 11:17:55
44 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 12 دی 1401 - 11:17:17
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 11 دی 1401 - 11:16:41
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 11 دی 1401 - 11:16:34
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
شنبه 10 دی 1401 - 11:14:9
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
شنبه 10 دی 1401 - 11:12:0
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
پنج شنبه 8 دی 1401 - 11:22:48
41 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
پنج شنبه 8 دی 1401 - 11:21:23
42 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 7 دی 1401 - 11:11:0
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 7 دی 1401 - 11:10:16
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
سه شنبه 6 دی 1401 - 11:20:50
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
سه شنبه 6 دی 1401 - 11:13:42
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
دو شنبه 5 دی 1401 - 11:23:33
40 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
دو شنبه 5 دی 1401 - 11:22:18
41 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
یک شنبه 4 دی 1401 - 11:19:31
39 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
یک شنبه 4 دی 1401 - 11:16:2
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 3 دی 1401 - 11:11:31
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 3 دی 1401 - 11:11:31
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 3 دی 1401 - 11:11:21
47 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 1 دی 1401 - 11:5:39
51 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 1 دی 1401 - 11:5:19
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 11:6:32
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 11:5:53
47 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : مجمد حسین صیرفی تهیه کننده : جواد بیک محمدی
سه شنبه 29 آذر 1401 - 11:9:39
46 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : مجمد حسین صیرفی تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 28 آذر 1401 - 11:12:46
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 27 آذر 1401 - 11:7:41
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
شنبه 26 آذر 1401 - 11:10:4
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 11:8:24
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
سه شنبه 22 آذر 1401 - 11:6:0
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
دو شنبه 21 آذر 1401 - 11:4:59
47 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 20 آذر 1401 - 11:7:45
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
شنبه 19 آذر 1401 - 11:2:58
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 10:59:52
42 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 11:4:22
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
سه شنبه 15 آذر 1401 - 11:0:55
43 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
دو شنبه 14 آذر 1401 - 10:59:19
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 13 آذر 1401 - 11:6:3
39 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها