آفتاب شرقی/24فروردین ماه 1401

دانلود قسمت های آفتاب شرقی

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
آفتاب شرقی
یک شنبه 19 آذر 1402 - 11:29:59
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 19 آذر 1402 - 5:50:51
14 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 18 آذر 1402 - 11:40:35
14 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 18 آذر 1402 - 5:49:22
17 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 17 آذر 1402 - 5:51:14
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 11:38:0
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 5:47:16
18 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 11:35:57
18 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 5:46:32
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 14 آذر 1402 - 11:35:34
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 14 آذر 1402 - 5:46:11
19 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : رحیمی
دو شنبه 13 آذر 1402 - 11:27:1
19 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 13 آذر 1402 - 5:44:27
17 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 12 آذر 1402 - 11:27:18
17 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 12 آذر 1402 - 5:45:46
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 11 آذر 1402 - 11:29:44
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 11 آذر 1402 - 5:44:43
17 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 10 آذر 1402 - 5:44:44
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 11:29:40
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 5:42:37
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 11:31:1
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 5:41:7
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 7 آذر 1402 - 11:28:36
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 7 آذر 1402 - 5:41:27
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 6 آذر 1402 - 11:25:2
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 6 آذر 1402 - 5:39:22
17 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 5 آذر 1402 - 11:25:46
17 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 5 آذر 1402 - 5:39:34
19 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 4 آذر 1402 - 11:27:15
17 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 4 آذر 1402 - 5:43:41
15 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 3 آذر 1402 - 5:42:56
15 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 11:34:24
15 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 5:42:57
16 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 11:32:9
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 30 آبان 1402 - 11:26:24
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 30 آبان 1402 - 5:42:45
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 29 آبان 1402 - 11:26:19
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 29 آبان 1402 - 5:40:49
17 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 28 آبان 1402 - 11:32:20
17 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 28 آبان 1402 - 5:40:28
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 27 آبان 1402 - 11:31:51
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 27 آبان 1402 - 5:41:35
17 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 26 آبان 1402 - 5:31:1
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 11:30:39
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 5:44:4
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 11:33:14
15 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 23 آبان 1402 - 11:24:20
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 23 آبان 1402 - 5:41:40
18 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 22 آبان 1402 - 11:24:43
18 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 22 آبان 1402 - 5:42:24
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 21 آبان 1402 - 11:25:39
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 21 آبان 1402 - 5:40:41
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 20 آبان 1402 - 5:38:45
20 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 19 آبان 1402 - 5:39:22
20 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 11:26:30
20 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 5:43:51
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 11:27:47
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 5:39:43
20 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 16 آبان 1402 - 11:23:14
20 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 16 آبان 1402 - 5:41:43
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 15 آبان 1402 - 11:22:5
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 15 آبان 1402 - 5:42:22
15 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 14 آبان 1402 - 11:26:8
15 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 14 آبان 1402 - 5:37:40
21 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 13 آبان 1402 - 11:25:52
21 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 13 آبان 1402 - 5:33:58
19 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 12 آبان 1402 - 5:36:17
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 11:27:59
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 5:38:6
19 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 11:27:49
19 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 5:41:25
15 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 9 آبان 1402 - 11:24:45
15 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 9 آبان 1402 - 5:41:52
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 8 آبان 1402 - 11:29:31
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 8 آبان 1402 - 5:40:34
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 7 آبان 1402 - 11:28:28
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 7 آبان 1402 - 5:45:59
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 6 آبان 1402 - 11:28:45
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 6 آبان 1402 - 5:41:54
19 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 5 آبان 1402 - 5:40:6
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 11:27:55
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 5:40:36
18 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 11:28:27
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 2 آبان 1402 - 11:29:43
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 2 آبان 1402 - 5:44:4
18 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 1 آبان 1402 - 11:22:30
18 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 1 آبان 1402 - 5:43:55
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 30 مهر 1402 - 11:22:44
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 30 مهر 1402 - 5:44:20
15 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 29 مهر 1402 - 11:32:43
15 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 29 مهر 1402 - 5:43:7
17 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 28 مهر 1402 - 5:39:15
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 11:29:44
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 5:42:22
17 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 11:31:47
17 دقیقه
آفتاب شرقی
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 5:44:50
19 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 25 مهر 1402 - 11:29:23
19 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 25 مهر 1402 - 5:45:31
14 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 24 مهر 1402 - 11:34:21
14 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 24 مهر 1402 - 5:42:20
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 23 مهر 1402 - 11:29:23
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 23 مهر 1402 - 5:39:38
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 22 مهر 1402 - 11:31:14
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 22 مهر 1402 - 5:41:45
18 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 21 مهر 1402 - 5:41:19
18 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 11:32:33
18 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 5:39:24
20 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 19 مهر 1402 - 11:26:17
20 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 18 مهر 1402 - 11:31:31
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 18 مهر 1402 - 5:42:30
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 17 مهر 1402 - 11:29:34
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 17 مهر 1402 - 5:41:14
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 16 مهر 1402 - 11:32:42
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 16 مهر 1402 - 5:40:31
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 15 مهر 1402 - 11:27:55
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 15 مهر 1402 - 5:40:1
19 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 14 مهر 1402 - 5:40:37
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 11:29:35
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 5:42:39
17 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 11:28:19
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 11 مهر 1402 - 11:34:58
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 11 مهر 1402 - 5:45:58
13 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 10 مهر 1402 - 11:38:41
13 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 10 مهر 1402 - 5:42:20
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 9 مهر 1402 - 11:31:27
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 9 مهر 1402 - 5:43:6
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 8 مهر 1402 - 11:36:52
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 8 مهر 1402 - 5:43:4
15 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 7 مهر 1402 - 5:43:10
15 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 11:38:56
15 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 5:41:0
16 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 11:37:17
16 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 5:41:0
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 4 مهر 1402 - 11:33:26
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 4 مهر 1402 - 5:41:47
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 3 مهر 1402 - 11:39:16
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 3 مهر 1402 - 5:38:38
19 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 2 مهر 1402 - 5:42:20
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 1 مهر 1402 - 11:39:6
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 1 مهر 1402 - 5:41:1
17 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 31 شهریور 1402 - 5:41:37
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 11:39:33
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 5:42:52
16 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 11:40:19
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 11:33:13
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 5:42:26
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 11:38:5
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 5:46:45
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 11:41:0
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 5:39:43
19 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 25 شهریور 1402 - 11:38:15
19 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 25 شهریور 1402 - 5:40:47
18 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 11:39:23
18 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 5:41:59
17 دقیقه
آفتاب شرقی
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 11:37:45
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 11:32:39
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 5:44:7
15 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 11:36:3
15 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 5:43:30
15 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 11:36:44
15 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 5:42:53
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 18 شهریور 1402 - 11:41:47
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 18 شهریور 1402 - 5:39:53
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 11:41:48
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 5:44:41
14 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 5:41:30
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 11:43:52
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 5:41:15
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 11:43:46
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 5:44:2
15 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 11:48:49
15 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 5:40:35
15 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 11 شهریور 1402 - 11:48:0
15 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 11 شهریور 1402 - 5:40:19
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 11:45:21
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 5:41:21
16 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 11:47:53
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 11:46:10
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 5:37:45
18 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 11:46:42
18 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 5:37:56
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 11:46:38
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 5:39:20
17 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 4 شهریور 1402 - 11:43:15
17 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 4 شهریور 1402 - 5:38:0
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 11:44:44
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 5:43:57
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 11:46:16
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 5:43:4
15 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 11:46:13
15 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 11:49:51
16 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ندا ملکی تهیه کننده : بیک محمدی
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 11:15:49
50 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 27 اسفند 1401 - 11:13:25
53 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 11:15:58
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 11:18:33
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 11:19:36
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 11:24:3
45 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 11:18:7
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
شنبه 20 اسفند 1401 - 11:24:10
45 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 11:19:14
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 11:28:50
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 11:23:35
46 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 11:21:35
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : ندا ملکی
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 11:27:11
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
شنبه 13 اسفند 1401 - 11:19:5
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 11:22:30
53 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ تهیه کننده : ﺟﻮادﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 11:20:10
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 11:26:18
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 11:22:38
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 11:21:26
46 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
شنبه 6 اسفند 1401 - 11:31:22
40 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 11:34:35
42 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری : صیرفی
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 11:31:18
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 11:28:3
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 11:28:55
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : بیک محمدی
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 11:24:3
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : بیک محمدی
شنبه 29 بهمن 1401 - 11:19:23
54 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 11:17:28
53 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 11:31:15
40 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 11:32:5
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 23 بهمن 1401 - 11:29:29
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 11:30:48
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 11:26:40
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 11:30:24
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 11:19:33
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 11:23:26
54 دقیقه
آفتاب شرقی
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
شنبه 15 بهمن 1401 - 11:33:59
43 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 11:25:50
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 11:28:34
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 11:31:40
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 11:24:46
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 11:25:52
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 11:27:59
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 11:18:29
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 11:26:0
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 11:27:37
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ندا ملکی
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 11:20:58
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 1 بهمن 1401 - 11:17:44
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
پنج شنبه 29 دی 1401 - 11:22:26
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تههی کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 28 دی 1401 - 11:28:40
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
سه شنبه 27 دی 1401 - 11:30:14
41 دقیقه
آفتاب شرقی
تههی کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
دو شنبه 26 دی 1401 - 11:20:22
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
یک شنبه 25 دی 1401 - 11:23:5
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
شنبه 24 دی 1401 - 11:16:4
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
پنج شنبه 22 دی 1401 - 11:12:10
55 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 21 دی 1401 - 11:17:25
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 20 دی 1401 - 11:12:32
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی
دو شنبه 19 دی 1401 - 11:12:25
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان - ندا ملکی
یک شنبه 18 دی 1401 - 11:15:17
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
شنبه 17 دی 1401 - 11:15:58
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جوادبیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 15 دی 1401 - 11:13:59
50 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 14 دی 1401 - 11:14:58
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
سه شنبه 13 دی 1401 - 11:12:7
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
دو شنبه 12 دی 1401 - 11:17:55
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 11 دی 1401 - 11:16:34
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
شنبه 10 دی 1401 - 11:14:9
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
پنج شنبه 8 دی 1401 - 11:22:48
41 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 7 دی 1401 - 11:11:0
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
سه شنبه 6 دی 1401 - 11:20:50
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
دو شنبه 5 دی 1401 - 11:23:33
40 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
یک شنبه 4 دی 1401 - 11:19:31
39 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 3 دی 1401 - 11:11:21
47 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 1 دی 1401 - 11:5:39
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 11:5:53
47 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : مجمد حسین صیرفی تهیه کننده : جواد بیک محمدی
سه شنبه 29 آذر 1401 - 11:9:39
46 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : مجمد حسین صیرفی تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 28 آذر 1401 - 11:12:46
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 27 آذر 1401 - 11:7:41
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
شنبه 26 آذر 1401 - 11:10:4
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 11:8:24
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
سه شنبه 22 آذر 1401 - 11:6:0
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
دو شنبه 21 آذر 1401 - 11:4:59
47 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 20 آذر 1401 - 11:7:45
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
شنبه 19 آذر 1401 - 11:2:58
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 10:59:52
42 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 11:4:22
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
سه شنبه 15 آذر 1401 - 11:0:55
43 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
دو شنبه 14 آذر 1401 - 10:59:19
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 13 آذر 1401 - 11:6:3
39 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها