دوستداران حضرت علی (ع) چقدر به این نکته عمل می کنند؟

دوستداران حضرت علی (ع) چقدر به این نکته عمل می کنند؟

معرفی برنامه

در"آفتاب شرقی" مطرح شد

دانلود قسمت های آفتاب شرقی

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
آفتاب شرقی
یک شنبه 19 آذر 1402 - 11:29:59
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 19 آذر 1402 - 5:50:51
14 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 18 آذر 1402 - 11:40:35
14 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 18 آذر 1402 - 5:49:22
17 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 17 آذر 1402 - 5:51:14
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 11:38:0
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 5:47:16
18 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 11:35:57
18 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 5:46:32
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 14 آذر 1402 - 11:35:34
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 14 آذر 1402 - 5:46:11
19 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : رحیمی
دو شنبه 13 آذر 1402 - 11:27:1
19 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 13 آذر 1402 - 5:44:27
17 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 12 آذر 1402 - 11:27:18
17 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 12 آذر 1402 - 5:45:46
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 11 آذر 1402 - 11:29:44
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 11 آذر 1402 - 5:44:43
17 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 10 آذر 1402 - 5:44:44
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 11:29:40
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 5:42:37
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 11:31:1
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 5:41:7
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 7 آذر 1402 - 11:28:36
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 7 آذر 1402 - 5:41:27
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 6 آذر 1402 - 11:25:2
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 6 آذر 1402 - 5:39:22
17 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 5 آذر 1402 - 11:25:46
17 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 5 آذر 1402 - 5:39:34
19 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 4 آذر 1402 - 11:27:15
17 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 4 آذر 1402 - 5:43:41
15 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 3 آذر 1402 - 5:42:56
15 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 11:34:24
15 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 5:42:57
16 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 11:32:9
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 30 آبان 1402 - 11:26:24
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 30 آبان 1402 - 5:42:45
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 29 آبان 1402 - 11:26:19
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 29 آبان 1402 - 5:40:49
17 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 28 آبان 1402 - 11:32:20
17 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 28 آبان 1402 - 5:40:28
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 27 آبان 1402 - 11:31:51
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 27 آبان 1402 - 5:41:35
17 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 26 آبان 1402 - 5:31:1
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 11:30:39
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 5:44:4
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 11:33:14
15 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 23 آبان 1402 - 11:24:20
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 23 آبان 1402 - 5:41:40
18 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 22 آبان 1402 - 11:24:43
18 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 22 آبان 1402 - 5:42:24
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 21 آبان 1402 - 11:25:39
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 21 آبان 1402 - 5:40:41
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 20 آبان 1402 - 5:38:45
20 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 19 آبان 1402 - 5:39:22
20 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 11:26:30
20 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 5:43:51
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 11:27:47
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 5:39:43
20 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 16 آبان 1402 - 11:23:14
20 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 16 آبان 1402 - 5:41:43
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 15 آبان 1402 - 11:22:5
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 15 آبان 1402 - 5:42:22
15 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 14 آبان 1402 - 11:26:8
15 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 14 آبان 1402 - 5:37:40
21 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 13 آبان 1402 - 11:25:52
21 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 13 آبان 1402 - 5:33:58
19 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 12 آبان 1402 - 5:36:17
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 11:27:59
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 5:38:6
19 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 11:27:49
19 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 5:41:25
15 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 9 آبان 1402 - 11:24:45
15 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 9 آبان 1402 - 5:41:52
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 8 آبان 1402 - 11:29:31
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 8 آبان 1402 - 5:40:34
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 7 آبان 1402 - 11:28:28
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 7 آبان 1402 - 5:45:59
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 6 آبان 1402 - 11:28:45
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 6 آبان 1402 - 5:41:54
19 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 5 آبان 1402 - 5:40:6
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 11:27:55
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 5:40:36
18 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 11:28:27
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 2 آبان 1402 - 11:29:43
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 2 آبان 1402 - 5:44:4
18 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 1 آبان 1402 - 11:22:30
18 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 1 آبان 1402 - 5:43:55
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 30 مهر 1402 - 11:22:44
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 30 مهر 1402 - 5:44:20
15 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 29 مهر 1402 - 11:32:43
15 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 29 مهر 1402 - 5:43:7
17 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 28 مهر 1402 - 5:39:15
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 11:29:44
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 5:42:22
17 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 11:31:47
17 دقیقه
آفتاب شرقی
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 5:44:50
19 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 25 مهر 1402 - 11:29:23
19 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 25 مهر 1402 - 5:45:31
14 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 24 مهر 1402 - 11:34:21
14 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 24 مهر 1402 - 5:42:20
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 23 مهر 1402 - 11:29:23
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 23 مهر 1402 - 5:39:38
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 22 مهر 1402 - 11:31:14
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 22 مهر 1402 - 5:41:45
18 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 21 مهر 1402 - 5:41:19
18 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 11:32:33
18 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 5:39:24
20 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 19 مهر 1402 - 11:26:17
20 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 18 مهر 1402 - 11:31:31
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 18 مهر 1402 - 5:42:30
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 17 مهر 1402 - 11:29:34
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 17 مهر 1402 - 5:41:14
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 16 مهر 1402 - 11:32:42
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 16 مهر 1402 - 5:40:31
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 15 مهر 1402 - 11:27:55
18 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 15 مهر 1402 - 5:40:1
19 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 14 مهر 1402 - 5:40:37
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 11:29:35
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 5:42:39
17 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 11:28:19
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 11 مهر 1402 - 11:34:58
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 11 مهر 1402 - 5:45:58
13 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 10 مهر 1402 - 11:38:41
13 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 10 مهر 1402 - 5:42:20
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 9 مهر 1402 - 11:31:27
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 9 مهر 1402 - 5:43:6
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 8 مهر 1402 - 11:36:52
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 8 مهر 1402 - 5:43:4
15 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 7 مهر 1402 - 5:43:10
15 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 11:38:56
15 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 5:41:0
16 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 11:37:17
16 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 5:41:0
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 4 مهر 1402 - 11:33:26
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 4 مهر 1402 - 5:41:47
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 3 مهر 1402 - 11:39:16
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 3 مهر 1402 - 5:38:38
19 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 2 مهر 1402 - 5:42:20
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 1 مهر 1402 - 11:39:6
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 1 مهر 1402 - 5:41:1
17 دقیقه
آفتاب شرقی
جمعه 31 شهریور 1402 - 5:41:37
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 11:39:33
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 5:42:52
16 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 11:40:19
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 11:33:13
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 5:42:26
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 11:38:5
16 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 5:46:45
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 11:41:0
16 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 5:39:43
19 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 25 شهریور 1402 - 11:38:15
19 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 25 شهریور 1402 - 5:40:47
18 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 11:39:23
18 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 5:41:59
17 دقیقه
آفتاب شرقی
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 11:37:45
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 11:32:39
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 5:44:7
15 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 11:36:3
15 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 5:43:30
15 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 11:36:44
15 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 5:42:53
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 18 شهریور 1402 - 11:41:47
16 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 18 شهریور 1402 - 5:39:53
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 11:41:48
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 5:44:41
14 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 5:41:30
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 11:43:52
18 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 5:41:15
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 11:43:46
17 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 5:44:2
15 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 11:48:49
15 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 5:40:35
15 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 11 شهریور 1402 - 11:48:0
15 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 11 شهریور 1402 - 5:40:19
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 11:45:21
19 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 5:41:21
16 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 11:47:53
16 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 11:46:10
17 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 5:37:45
18 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 11:46:42
18 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 5:37:56
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 11:46:38
18 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 5:39:20
17 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 4 شهریور 1402 - 11:43:15
17 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 4 شهریور 1402 - 5:38:0
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 11:44:44
17 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 5:43:57
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 11:46:16
15 دقیقه
آفتاب شرقی
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 5:43:4
15 دقیقه
آفتاب شرقی
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 11:46:13
15 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 11:49:51
16 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ندا ملکی تهیه کننده : بیک محمدی
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 11:15:49
50 دقیقه
آفتاب شرقی
شنبه 27 اسفند 1401 - 11:13:25
53 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 11:15:58
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 11:18:33
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 11:19:36
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 11:24:3
45 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 11:18:7
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
شنبه 20 اسفند 1401 - 11:24:10
45 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 11:19:14
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 11:28:50
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 11:23:35
46 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 11:21:35
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : ندا ملکی
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 11:27:11
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
شنبه 13 اسفند 1401 - 11:19:5
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 11:22:30
53 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ تهیه کننده : ﺟﻮادﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 11:20:10
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 11:26:18
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 11:22:38
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 11:21:26
46 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
شنبه 6 اسفند 1401 - 11:31:22
40 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 11:34:35
42 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری : صیرفی
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 11:31:18
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 11:28:3
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 11:28:55
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : بیک محمدی
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 11:24:3
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : بیک محمدی
شنبه 29 بهمن 1401 - 11:19:23
54 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 11:17:28
53 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 11:31:15
40 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 11:32:5
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 23 بهمن 1401 - 11:29:29
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 11:30:48
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 11:26:40
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 11:30:24
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 11:19:33
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 11:23:26
54 دقیقه
آفتاب شرقی
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
شنبه 15 بهمن 1401 - 11:33:59
43 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 11:25:50
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 11:28:34
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 11:31:40
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 11:24:46
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 11:25:52
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 11:27:59
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 11:18:29
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 11:26:0
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 11:27:37
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ندا ملکی
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 11:20:58
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 1 بهمن 1401 - 11:17:44
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
پنج شنبه 29 دی 1401 - 11:22:26
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تههی کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 28 دی 1401 - 11:28:40
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
سه شنبه 27 دی 1401 - 11:30:14
41 دقیقه
آفتاب شرقی
تههی کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
دو شنبه 26 دی 1401 - 11:20:22
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
یک شنبه 25 دی 1401 - 11:23:5
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
شنبه 24 دی 1401 - 11:16:4
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
پنج شنبه 22 دی 1401 - 11:12:10
55 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 21 دی 1401 - 11:17:25
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 20 دی 1401 - 11:12:32
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی
دو شنبه 19 دی 1401 - 11:12:25
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان - ندا ملکی
یک شنبه 18 دی 1401 - 11:15:17
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
شنبه 17 دی 1401 - 11:15:58
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جوادبیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 15 دی 1401 - 11:13:59
50 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 14 دی 1401 - 11:14:58
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
سه شنبه 13 دی 1401 - 11:12:7
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
دو شنبه 12 دی 1401 - 11:17:55
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 11 دی 1401 - 11:16:34
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
شنبه 10 دی 1401 - 11:14:9
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
پنج شنبه 8 دی 1401 - 11:22:48
41 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 7 دی 1401 - 11:11:0
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
سه شنبه 6 دی 1401 - 11:20:50
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
دو شنبه 5 دی 1401 - 11:23:33
40 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
یک شنبه 4 دی 1401 - 11:19:31
39 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 3 دی 1401 - 11:11:21
47 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 1 دی 1401 - 11:5:39
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 11:5:53
47 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : مجمد حسین صیرفی تهیه کننده : جواد بیک محمدی
سه شنبه 29 آذر 1401 - 11:9:39
46 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : مجمد حسین صیرفی تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 28 آذر 1401 - 11:12:46
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 27 آذر 1401 - 11:7:41
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
شنبه 26 آذر 1401 - 11:10:4
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 11:8:24
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
سه شنبه 22 آذر 1401 - 11:6:0
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
دو شنبه 21 آذر 1401 - 11:4:59
47 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 20 آذر 1401 - 11:7:45
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
شنبه 19 آذر 1401 - 11:2:58
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 10:59:52
42 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 11:4:22
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
سه شنبه 15 آذر 1401 - 11:0:55
43 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
دو شنبه 14 آذر 1401 - 10:59:19
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 13 آذر 1401 - 11:6:3
39 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها