دوستداران حضرت علی (ع) چقدر به این نکته عمل می کنند؟

دوستداران حضرت علی (ع) چقدر به این نکته عمل می کنند؟

معرفی برنامه

در"آفتاب شرقی" مطرح شد

دانلود قسمت های آفتاب شرقی

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 11:31:0
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 11:28:34
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 11:28:24
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 11:32:7
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 11:31:40
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 11:24:53
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 11:24:46
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 11:26:56
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 11:25:52
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
شنبه 8 بهمن 1401 - 11:23:10
53 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
شنبه 8 بهمن 1401 - 11:22:37
53 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 11:27:59
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 11:24:10
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 11:18:59
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 11:18:29
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 11:26:0
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 11:22:58
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 11:30:39
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 11:27:37
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ندا ملکی
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 11:20:58
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 1 بهمن 1401 - 11:18:12
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 1 بهمن 1401 - 11:17:44
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
پنج شنبه 29 دی 1401 - 11:22:26
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تههی کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 28 دی 1401 - 11:28:40
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
سه شنبه 27 دی 1401 - 11:30:14
41 دقیقه
آفتاب شرقی
تههی کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
دو شنبه 26 دی 1401 - 11:20:22
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
یک شنبه 25 دی 1401 - 11:24:43
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
یک شنبه 25 دی 1401 - 11:23:5
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
شنبه 24 دی 1401 - 11:16:4
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
پنج شنبه 22 دی 1401 - 11:12:10
55 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
پنج شنبه 22 دی 1401 - 11:10:34
57 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی [مجری] محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 21 دی 1401 - 11:17:25
48 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 20 دی 1401 - 11:13:48
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
سه شنبه 20 دی 1401 - 11:12:32
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی
دو شنبه 19 دی 1401 - 11:12:28
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی
دو شنبه 19 دی 1401 - 11:12:25
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان - ندا ملکی
یک شنبه 18 دی 1401 - 11:15:17
49 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان - ندا ملکی
یک شنبه 18 دی 1401 - 11:13:33
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
شنبه 17 دی 1401 - 11:15:58
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
شنبه 17 دی 1401 - 11:14:45
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جوادبیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 15 دی 1401 - 11:13:59
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جوادبیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 15 دی 1401 - 11:13:19
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جوادبیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 15 دی 1401 - 11:13:19
50 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 14 دی 1401 - 11:14:58
47 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
چهار شنبه 14 دی 1401 - 11:14:58
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
سه شنبه 13 دی 1401 - 11:12:7
50 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
دو شنبه 12 دی 1401 - 11:17:55
44 دقیقه
آفتاب شرقی
دو شنبه 12 دی 1401 - 11:17:17
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 11 دی 1401 - 11:16:41
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 11 دی 1401 - 11:16:34
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
شنبه 10 دی 1401 - 11:14:9
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن
شنبه 10 دی 1401 - 11:12:0
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
پنج شنبه 8 دی 1401 - 11:22:48
41 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
پنج شنبه 8 دی 1401 - 11:21:23
42 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 7 دی 1401 - 11:11:0
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 7 دی 1401 - 11:10:16
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
سه شنبه 6 دی 1401 - 11:20:50
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
سه شنبه 6 دی 1401 - 11:13:42
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
دو شنبه 5 دی 1401 - 11:23:33
40 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
دو شنبه 5 دی 1401 - 11:22:18
41 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
یک شنبه 4 دی 1401 - 11:19:31
39 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
یک شنبه 4 دی 1401 - 11:16:2
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 3 دی 1401 - 11:11:31
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 3 دی 1401 - 11:11:31
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
شنبه 3 دی 1401 - 11:11:21
47 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 1 دی 1401 - 11:5:39
51 دقیقه
آفتاب شرقی
پنج شنبه 1 دی 1401 - 11:5:19
51 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 11:6:32
47 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 11:5:53
47 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : مجمد حسین صیرفی تهیه کننده : جواد بیک محمدی
سه شنبه 29 آذر 1401 - 11:9:39
46 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : مجمد حسین صیرفی تهیه کننده : جواد بیک محمدی
دو شنبه 28 آذر 1401 - 11:12:46
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 27 آذر 1401 - 11:7:41
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
شنبه 26 آذر 1401 - 11:10:4
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی مجری : ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﺮﻓﯽ
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 11:8:24
44 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
سه شنبه 22 آذر 1401 - 11:6:0
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : جواد بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
دو شنبه 21 آذر 1401 - 11:4:59
47 دقیقه
آفتاب شرقی
یک شنبه 20 آذر 1401 - 11:7:45
43 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری مجید یراق بافان
شنبه 19 آذر 1401 - 11:2:58
46 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری محمدحسین صیرفی
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 10:59:52
42 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : بیک محمدی مجری : محمد حسین صیرفی
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 11:4:22
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده : بیک محمدی مجری : مجید یراق بافان
سه شنبه 15 آذر 1401 - 11:0:55
43 دقیقه
آفتاب شرقی
مجری : ﻣﺠﯿﺪ ﯾﺮاق ﺑﺎﻓﺎن تهیه کننده : ﺟﻮاد ﺑﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪی
دو شنبه 14 آذر 1401 - 10:59:19
45 دقیقه
آفتاب شرقی
تهیه کننده جواد بیک محمدی مجری ندا ملکی فاراب
یک شنبه 13 آذر 1401 - 11:6:3
39 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها