عرضه و تقاضا در بازار عامل تغییرات قیمت

دسته بندی:

معرفی برنامه

در"پایش" مطرح شد

دانلود قسمت های پایش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 16:15:3
42 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 0:0:0
53 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
سه شنبه 4 مهر 1402 - 23:9:53
50 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 23:16:53
43 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سهیل سلیمانی مجری : داریوش چیوایی
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 16:27:8
54 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سهیل سلیمانی مجری : داریوش چیوایی
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 0:0:0
56 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 23:19:23
40 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 0:0:0
49 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 23:21:8
38 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 0:0:0
50 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 23:20:6
39 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 16:25:13
57 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 0:0:0
47 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 23:22:14
37 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 18 مرداد 1402 - 0:0:0
52 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 23:19:22
40 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 16:9:48
50 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 0:0:0
42 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 23:12:56
47 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 0:0:0
49 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 21 تیر 1402 - 0:0:0
51 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
سه شنبه 20 تیر 1402 - 23:23:20
36 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری :داریوش چیوایی
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 0:0:0
47 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری :داریوش چیوایی
سه شنبه 13 تیر 1402 - 23:14:6
45 دقیقه
پایش
تهیه کننده :سهیل سلیمانی مجری : داریوش چیوایی
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 15:8:17
53 دقیقه
پایش
تهیه کننده :سهیل سلیمانی مجری : داریوش چیوایی
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 0:0:0
36 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری :داریوش چیوایی
سه شنبه 6 تیر 1402 - 23:0:31
59 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : جیوایی
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 16:33:18
61 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 0:0:0
53 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 23:23:43
36 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 15:58:54
61 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 0:0:0
52 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 23:23:26
36 دقیقه
پایش
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 17:11:30
45 دقیقه
پایش
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 16:58:51
45 دقیقه
پایش
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
41 دقیقه
پایش
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 23:19:11
40 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : خداداد بیگی
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
41 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی مجری : خداداد بیگی
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 23:22:38
37 دقیقه
پایش
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
31 دقیقه
پایش
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 23:18:36
41 دقیقه
پایش
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
34 دقیقه
پایش
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 23:19:43
40 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : حمید خواجه نژاد
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 0:0:0
26 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : حمید خواجه نژاد
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 23:13:47
46 دقیقه
پایش
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 0:0:0
32 دقیقه
پایش
تهیه کننده و مجری : مقصودی
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 23:15:54
44 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : سهیل سلیمانی مجری : حمید خواجه نژاد
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 0:0:0
34 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : حمید خواجه نژاد
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 23:13:46
46 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : حمید خواجه نژاد
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 0:0:0
29 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 23:5:17
54 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 0:0:0
38 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 23:21:2
38 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : سهیل سلیمانی
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 0:0:0
30 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 23:19:43
40 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 0:0:8
78 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 0:0:0
13 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 22:51:31
68 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : سهیل سلطانی مجری : مقداد خداد بیگی
چهار شنبه 28 دی 1401 - 0:0:0
41 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی
سه شنبه 27 دی 1401 - 23:22:20
37 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
چهار شنبه 21 دی 1401 - 16:18:25
62 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
چهار شنبه 21 دی 1401 - 0:0:0
22 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
سه شنبه 20 دی 1401 - 23:8:41
51 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : سهیل سلیمانی مجری : مقداد خداد بیگی
چهار شنبه 14 دی 1401 - 0:0:0
18 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سهیل سلیمانی مجری : مقداد خداد بیگی
سه شنبه 13 دی 1401 - 23:13:17
46 دقیقه
پایش
چهار شنبه 7 دی 1401 - 18:9:2
53 دقیقه
ادامه پایش
چهار شنبه 7 دی 1401 - 0:0:0
52 دقیقه
پایش
تهیه کننده سهیل سلیمانی مجری مقداد خداد بیگی
سه شنبه 6 دی 1401 - 23:15:10
44 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها