عادت های بد که در الگو های ذهنی است

دسته بندی:

معرفی برنامه

عادت های بد که در الگو های ذهنی است

دانلود قسمت های واقعیه

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
واقعیه
تهیه کننده : سید حسام الدین حسینی کارگردان : علیرضا خوشکام
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 12:27:11
40 دقیقه
واقعیه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
سه شنبه 6 تیر 1402 - 12:21:36
43 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
یک شنبه 4 تیر 1402 - 12:26:52
43 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
شنبه 3 تیر 1402 - 12:18:3
48 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 12:16:1
42 دقیقه
واقعیه
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 12:17:0
41 دقیقه
واقعیه
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 12:21:18
43 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 12:16:41
44 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 0:0:0
21 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : علیرضا خوشنام
شنبه 27 خرداد 1402 - 12:21:31
35 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 12:14:22
42 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 0:32:15
45 دقیقه
واقعیه
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 12:14:21
45 دقیقه
واقعیه
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 12:14:17
42 دقیقه
واقعیه
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 0:28:54
38 دقیقه
واقعیه
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 12:17:9
38 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 0:33:21
38 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 12:15:22
38 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 0:37:5
43 دقیقه
واقعیه
شنبه 20 خرداد 1402 - 12:12:43
43 دقیقه
واقعیه
جمعه 19 خرداد 1402 - 0:14:26
45 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 12:20:47
45 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 0:6:45
44 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 12:19:40
44 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 12:24:59
40 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 8:44:10
38 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
شنبه 13 خرداد 1402 - 8:39:2
38 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
جمعه 12 خرداد 1402 - 7:14:23
37 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 12:20:51
37 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 8:43:36
43 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 0:32:47
43 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 12:16:4
43 دقیقه
واقعیه
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 8:48:11
42 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 12:24:7
42 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 8:44:2
43 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : سید حسام الدین حسینی
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 12:17:18
43 دقیقه
واقعیه
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 8:46:59
45 دقیقه
واقعیه
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 0:44:33
45 دقیقه
واقعیه
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 12:24:33
40 دقیقه
واقعیه
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 8:42:20
42 دقیقه
واقعیه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 0:50:53
42 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : حسینی
شنبه 6 خرداد 1402 - 12:12:40
42 دقیقه
واقعیه
جمعه 5 خرداد 1402 - 8:8:12
35 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 12:22:6
35 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 8:50:50
43 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 0:53:24
43 دقیقه
واقعیه
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 12:18:0
43 دقیقه
واقعیه
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 8:41:57
42 دقیقه
واقعیه
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 0:37:7
42 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 12:24:17
42 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 8:38:0
48 دقیقه
واقعیه
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 12:22:30
48 دقیقه
واقعیه
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 8:40:20
45 دقیقه
واقعیه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 12:14:18
45 دقیقه
واقعیه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 0:40:5
41 دقیقه
واقعیه
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 12:13:0
41 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 12:12:26
42 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 8:45:12
40 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 0:28:15
40 دقیقه
واقعیه
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 12:17:36
40 دقیقه
واقعیه
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 8:41:18
44 دقیقه
واقعیه
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 0:50:11
44 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : حسینی
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 12:22:27
48 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : حسینی
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 8:47:24
46 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : حسینی
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 0:56:10
46 دقیقه
واقعیه
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 12:22:12
43 دقیقه
واقعیه
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 8:48:33
43 دقیقه
واقعیه
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 0:54:47
43 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 12:22:57
43 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 12:15:32
40 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 8:52:30
38 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 0:51:22
38 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 12:19:43
38 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 8:47:26
37 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 0:38:28
37 دقیقه
واقعیه
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 12:33:10
37 دقیقه
واقعیه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 8:47:44
38 دقیقه
واقعیه
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 12:40:18
38 دقیقه
واقعیه
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 8:42:40
44 دقیقه
واقعیه
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 1:1:48
44 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 12:31:44
44 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 8:45:7
43 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 8:29:39
43 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 0:27:17
43 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 12:13:20
43 دقیقه
واقعیه
تهیه کننده : خوشکام
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 12:20:19
44 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 8:41:51
42 دقیقه
واقعیه
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 0:20:44
42 دقیقه
واقعیه
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 12:29:24
42 دقیقه
واقعیه
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 8:36:19
40 دقیقه
واقعیه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 0:25:47
40 دقیقه
واقعیه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 12:31:28
40 دقیقه
واقعیه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 8:40:0
43 دقیقه
واقعیه
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 12:22:49
43 دقیقه
واقعیه
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 0:49:50
43 دقیقه
واقعیه
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 0:24:3
43 دقیقه
واقعیه
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 12:32:6
43 دقیقه
واقعیه
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 12:13:40
41 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها