باشگاه کشاورزی

بیان جدیدترین اخبار در حوزه پیشرفت های کشاورزی
دسته بندی:

معرفی برنامه

: با توجه به اینکه از مهمترین مسا یل روز دنیا تامین غذای سالم به عنوان اصلی ترین نیاز بشری است برنامه تلویزیونی باشگاه کشاورزان با هدف آگاهی کشاورزان از فناوریهای جدید برای ارائه خدمات الکترونیکی و افزایش بهره وری تهیه شده است.تهیه کننده و مجری: حبیب اله انیسی

  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه