علاقه جالب مهمان الجزایری به غذاهای ایرانی

دسته بندی:

معرفی برنامه

علاقه جالب مهمان الجزایری به غذاهای ایرانی

دانلود قسمت های هلال

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 12:40:24
38 دقیقه
هلال
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 12:26:38
39 دقیقه
هلال
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 12:43:19
45 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 12:43:13
44 دقیقه
هلال
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 12:46:33
44 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : داوری
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 12:52:31
45 دقیقه
هلال
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 12:47:29
45 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 12:35:40
46 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 12:39:53
45 دقیقه
هلال
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 12:38:20
45 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 12:36:33
45 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 12:39:59
43 دقیقه
هلال
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 12:36:20
45 دقیقه
هلال
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 12:42:24
45 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 12:42:50
45 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 12:42:15
45 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
یک شنبه 26 فروردین 1403 - 12:43:8
45 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
شنبه 25 فروردین 1403 - 12:44:49
44 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 16:22:39
148 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 12:16:55
80 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 17:23:29
80 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 17:34:4
74 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 6:16:41
39 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 17:26:56
74 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 6:19:40
41 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
شنبه 18 فروردین 1403 - 17:27:37
74 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
شنبه 18 فروردین 1403 - 6:15:28
39 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
جمعه 17 فروردین 1403 - 17:22:38
74 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
جمعه 17 فروردین 1403 - 6:38:2
40 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
جمعه 17 فروردین 1403 - 6:22:53
40 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 17:28:50
74 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 6:24:51
38 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 17:26:49
71 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 6:29:49
50 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 17:22:45
75 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 6:17:31
49 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 17:26:2
70 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 6:40:30
78 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 17:17:10
78 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 6:48:42
74 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
شنبه 11 فروردین 1403 - 17:19:9
74 دقیقه
هلال
شنبه 11 فروردین 1403 - 6:26:54
75 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
جمعه 10 فروردین 1403 - 17:22:57
75 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
جمعه 10 فروردین 1403 - 6:38:22
71 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 17:25:12
71 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 6:31:46
66 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 17:26:15
66 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 6:32:44
71 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 6:21:58
71 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 17:20:34
71 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 6:32:30
72 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 17:19:39
72 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 6:36:5
69 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 6:23:52
69 دقیقه
هلال
تهیه کننده : مجید ظریف مجری : محمد دلاوری
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 17:21:45
69 دقیقه
هلال
مجری : محمد دلاوری
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 6:37:26
75 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
شنبه 4 فروردین 1403 - 17:14:23
75 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
شنبه 4 فروردین 1403 - 6:41:11
76 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
شنبه 4 فروردین 1403 - 6:29:56
76 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
جمعه 3 فروردین 1403 - 17:13:6
76 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
جمعه 3 فروردین 1403 - 6:46:10
66 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 17:21:13
66 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 7:9:35
34 دقیقه
هلال
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 17:50:14
35 دقیقه
هلال
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 17:17:2
67 دقیقه
هلال
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 6:50:11
63 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 17:22:26
63 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 17:22:4
62 دقیقه
هلال
شنبه 26 اسفند 1402 - 17:16:17
67 دقیقه
هلال
مجری : دلاوری
جمعه 25 اسفند 1402 - 17:22:1
64 دقیقه
هلال
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 17:24:32
57 دقیقه
هلال
تهیه کننده : مجید ظریف مجری : دلاوری
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 17:13:39
67 دقیقه
هلال
تهیه کننده : ظریف مجری : دلاوری
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 17:7:35
73 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها