کنایه جالب زیرخاکی به مذاکرات هسته‌ای و نتیجه‌شان!

کنایه جالب زیرخاکی به مذاکرات هسته‌ای و نتیجه‌شان!

معرفی برنامه

کنایه جالب زیرخاکی به مذاکرات هسته‌ای و نتیجه‌شان!

دانلود قسمت های سریال زیرخاکی

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت آخر
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 15:18:13
56 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت آخر
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 7:45:35
56 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت آخر
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 2:5:6
56 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت آخر
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 22:4:49
58 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 15:16:32
53 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 7:53:45
53 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 22:1:26
55 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 15:42:3
51 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 15:15:47
51 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 7:53:12
51 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 2:12:0
51 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت چهاردهم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 22:0:47
54 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت سیزدهم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 15:16:49
59 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت سیزدهم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 7:50:38
59 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت سیزدهم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 2:14:24
58 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 22:1:37
61 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 15:14:54
59 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 7:52:52
59 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 2:15:26
59 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
شنبه 4 فروردین 1403 - 22:1:56
61 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت یازدهم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
شنبه 4 فروردین 1403 - 15:14:30
48 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت یازدهم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
شنبه 4 فروردین 1403 - 7:59:17
48 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت یازدهم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
شنبه 4 فروردین 1403 - 2:9:32
48 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
جمعه 3 فروردین 1403 - 22:1:12
54 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
جمعه 3 فروردین 1403 - 15:11:57
48 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
جمعه 3 فروردین 1403 - 8:2:41
48 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
جمعه 3 فروردین 1403 - 2:4:37
47 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت دهم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 22:1:14
50 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت نهم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 15:12:1
45 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت نهم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 7:49:13
45 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت نهم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 2:9:2
45 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 21:59:18
44 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 2:8:44
46 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 22:1:18
54 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 15:13:42
51 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 7:55:21
46 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 2:16:9
51 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 22:0:43
54 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت ششم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 15:13:32
51 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت ششم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 7:1:54
46 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت ششم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 22:0:30
53 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت پنجم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 15:13:51
52 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 7:4:17
47 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت پنجم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 2:23:15
52 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
شنبه 26 اسفند 1402 - 22:1:19
51 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
شنبه 26 اسفند 1402 - 15:19:52
48 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
شنبه 26 اسفند 1402 - 7:1:12
45 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
شنبه 26 اسفند 1402 - 2:15:31
48 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
جمعه 25 اسفند 1402 - 22:3:19
49 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
جمعه 25 اسفند 1402 - 15:15:54
51 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
جمعه 25 اسفند 1402 - 7:29:44
45 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
جمعه 25 اسفند 1402 - 2:4:59
50 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 22:2:38
52 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 15:19:51
48 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : جلیل سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 6:59:14
47 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 2:11:12
48 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت دوم
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 22:2:7
49 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت اول
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 15:10:27
54 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت اول
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 6:57:41
54 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4 - قسمت اول
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 1:52:33
55 دقیقه
مجموعه زیرخاکی 4
تهیه کننده : نصیری نیا کارگردان : سامان بازیگران : پژمان جمشیدی - ژاله صامتی - اصغر نقی زاده
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 22:0:52
55 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها