امروز پنج شنبه  25 مرداد 1397
00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:40بازپخش دستپخت
01:15
00:03 تیزر برنامه ها
01:18
01:43 فیلم سینمایی غرش استوایی
03:01
00:03 میان برنامه
03:04
00:33 دنیای زیر آب
03:37
00:05 میان برنامه
03:42
00:10 خلوت دل
03:52
01:30 تسبیح صبا
05:22
00:28 کاوش در اعماق خلیج فارس
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:30 مستند ایران
06:30
00:03 میان برنامه
06:33
00:45 تارو پود
07:18
00:27 کمدی کلاسیک
07:45
00:05 پیام بازرکانی
07:50
01:00زنده سفرنامه صبا
08:50
00:05 شملک
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
01:00زنده سرزمین ما
10:30
00:30زنده نسخه
11:00
00:05 میان برنامه
11:05
00:55زنده آفتاب شرقی
12:00
00:05 پیام بازرگانی
12:05
13:07
00:17 اذان
13:24
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:05 از کجا شروع کنیم
14:45
00:35 خانه ملت
15:20
00:05 پیام بازرگانی
15:25
00:52بازپخش مجموعه داستانی آرماندو
16:17
00:05 پیام بازرگانی
16:22
00:08 میان برنامه- تامینی
16:30
00:10 نقش تازه
16:40
00:10 ویژه آزادگان
16:50
00:05بازپخش شملک
16:55
00:05 پیام بازرکانی
17:00
00:25زنده کلاس یک
17:25
00:10 میان برنامه
17:35
00:05 پیام بازرکانی
17:40
00:20 دشت بهشت
18:00
00:20 ویژه آزادگان
18:20
00:03 میان برنامه
18:23
00:30 درس های از قرآن
18:53
00:02 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:04 پیام بازرکانی
19:24
00:45زنده درجه یک
20:09
00:17 اذان
20:26
00:10 شبستان
20:36
00:12 برنامه مشارکتی
20:48
00:05 میان برنامه
20:53
00:05 پیام بازرکانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرکانی
21:50
00:15 میان برنامه
22:05
00:05 تیزر برنامه ها
22:10
00:05 پیام بازرکانی
22:15
01:35 فیلم سینمایی ما هنوز همونیم که بودیم
23:50
00:05 میان برنامه
23:55
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد