سیمای خانواده

سیمای خانواده / 17 تیر

مجموعه: سیمای خانواده تعداد بازدید:0 تاریخ انتشار:چهارشنبه 18 تیر 1399 سیمای خانواده / 17 تیر ادامه...

سیمای خانواده / 16 تیر

مجموعه: سیمای خانواده تعداد بازدید:158 تاریخ انتشار:سه شنبه 17 تیر 1399 سیمای خانواده / 16 تیرادامه...

سیمای خانواده / 15

مجموعه: سیمای خانواده تعداد بازدید:148 تاریخ انتشار:دوشنبه 16 تیر 1399 سیمای خانواده / 15ادامه...

سیمای خانواده / 14 تیر

مجموعه: سیمای خانواده تعداد بازدید:137 تاریخ انتشار:یک شنبه 15 تیر 1399 سیمای خانواده / 14 تیرادامه...

آخرین اخبار درباره موج دوم کرونا در "سیمای خانواده"

"مسعود مردانی"، متخصص عفونی و عضو کمیته کشوری کرونا از آخرین اخبار کرونا و مقابله با آن صحبت می کند.

مجموعه: سیمای خانواده تعداد بازدید:131 تاریخ انتشار:شنبه 14 تیر 1399 آخرین اخبار درباره موج دوم کرونا در "سیمای خانواده"ادامه...

سیمای خانواده / 11 تیر

مجموعه: سیمای خانواده تعداد بازدید:186 تاریخ انتشار:شنبه 14 تیر 1399 سیمای خانواده / 11 تیرادامه...

سیمای خانواده / 12 تبر

مجموعه: سیمای خانواده تعداد بازدید:93 تاریخ انتشار:شنبه 14 تیر 1399 سیمای خانواده / 12 تبرادامه...

سیمای خانواده / 10 تیر

مجموعه: سیمای خانواده تعداد بازدید:380 تاریخ انتشار:چهارشنبه 11 تیر 1399 سیمای خانواده / 10 تیرادامه...

سیمای خانواده / 3 تیر

مجموعه: سیمای خانواده تعداد بازدید:368 تاریخ انتشار:چهارشنبه 4 تیر 1399 سیمای خانواده / 3 تیرادامه...

سیمای خانواده / 2 تیر

مجموعه: سیمای خانواده تعداد بازدید:292 تاریخ انتشار:سه شنبه 3 تیر 1399 سیمای خانواده / 2 تیرادامه...
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما